Temaside - Byggebransjen - Hallingdal Næringshage AS
fra skog til bygg

Temaside – Byggebransjen

Bygg og anlegg er den næringen i Hallingdal med størst verdiskaping. Denne ressurssiden skal bidra til å hjelpe byggenæringen med sunn vekst og utvikling.

Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges viktigste næringer med over 250 000 sysselsatte og en omsetning på 600 milliarder kroner i året. 

Hvorfor satse spesielt på bygg- og anleggsbransjen?

 • En stor utfordring for byggenæringen er knyttet til produksjonen av byggevarer. Den utgjør hele 24 prosent av utslippene til bygg- og anlegg.
 • 25 prosent av den totale avfallsmengden i Norge ble produsert av bygg- og anleggsvirksomhet i 2017.
 • Næringen har selv bedt myndighetene om strengere krav til byggematerialer og EU har innskjerpet krav til både materialer og resirkulering.
 • I tillegg vil regjeringen skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til nesten nullenerginivå i 2020.
 • Bransjen står derfor overfor nye krav og store endringer innenfor klima- og miljøutfordringer, digitalisering og nye arbeidsprosesser i tillegg til behov for medarbeidere med mer formell kompetanse som fagbrev.

Bygg- og anleggsbransjen er svært viktig for hallingdalsregionen. Menon Economics har rangert bransjen på topp når det gjelder verdiskaping, og viser til at det også er den næringen med størst vekst (se under *).

For å møte fremtiden vil det være behov for tilpasninger til nye forventninger og krav, samt nytenking og innovasjon. Da er kunnskap om ny teknologi, krav, trender og metoder avgjørende. I samarbeid med en rekke aktører er Hallingdal Næringshage med på en satsing rettet inn mot byggenæringen. 

Kurs fra og arrangement fra Grønn byggallianse

Grønn byggallianse har en rekke kurs og arrangement for byggenæringen. Se oppdatert oversikt her.

Velg tema som er relevant for din virksomhet:

Kan bygg- og anleggsbransjen bli bærekraftig?

Bygg- og anleggsbransjen er av mange kjent som en klimaversting. Samtidig er det mange av disse bedriftene som jobber på spreng for å finne løsninger. En av disse er Asplan Viak. Se webinar der Mie Fuglseth, energi- og miljørådgiver i Asplan Viak, forteller hvordan de planlegger for morgendagens samfunn.
 

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

Byggebransjen står for om lag 40 prosent av Norges energiforbruk og 15 prosent av utslippene. Innovasjon, omstilling og samhandling er essensielt for at bransjen skal bli en reell bidragsyter til det grønne skiftet.

I samarbeid med Ungt Entrepriseforum har Arntzen de Besche invitert sentrale aktører for å rette søkelyset på bygg- og anleggsbransjens rolle i det grønne skiftet.

SINTEF har utvklet et veikart for Grønn anleggssektor som skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Veikartet er ment som et strategisk dokument, og skal bidra til å redusere direkte og indirekte klimagassutslipp innen anleggssektoren. Det er ment for alle som jobber i sektoren, fra byggherrer og leverandører til entreprenører og konsulenter. Fokus er på klimagasser, men veikartet oppfordrer også til å hensynta andre miljøpåvirkninger.

Last ned og les veikartet her.

Se Klimapartner vikens tilbud for utleie av nullutslipps anleggsmaskiner. Viken fylkeskommune leier ut utslippsfri anleggsmaskiner gratis til testing:

Se webinar fra Enova om utslippsfrie byggeplasser:

Les ENOVA sin veileder for utslippsfrie byggeplasser her.

I SSB rapporten «Avfall fra byggeaktivitet» (2019) fremgår det at det genereres 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet hvert år. Det utgjør cirka 14 prosent av alt avfall i Norge, hvorav rundt 5 prosent stammer fra nybygg. I tillegg oppstår det store mengder avfall under produksjonen av byggevarer, i statistikkene regnes dette som industriavfall. Heldigvis finnes flere eksempler på byggeplasser som har som mål å være avfallsfrie. Men hvordan kan vi få det til?

Se også opptak av arrangement under Arendalsuka 2021, med tema og overskriften: Hva skal til for å virkeliggjøre en mer sirkulær byggenæring?

DNV GL har utarbeidet en veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser på vegne av Enova, Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Klimaetaten Oslo Kommune og Nelfo.

Veilederen er utformet som en sjekkliste og skal svare på konkrete utfordringer, og gi råd om hvordan de kan løses, på veien mot en fossil- og utslippsfri byggebransjen.

Les veilederen for utslippsfri byggeplass her.

Les mer om avfallsfrie byggeplasser på www.avfallsfriebyggeplasser.no.

Bedre utnyttelse av bygningene vi allerede har og reduksjon av klimagassutslipp, er de viktigste grepene for en grønnere bygg- og eiendomsnæring.

Byggsektoren står for ca. 40 % av globalt energiforbruk og ca. 30 % av globale klimagassutslipp. FNs klimapanel viser til at en stor del av bygningsmassen som finnes i dag, vil eksistere i 2050 og at rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse er viktige tiltak for å redusere utslippene.

Skift mener at de viktigste skiftene vi må bidra til innen denne sektoren er å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre og redusere klimagassutslipp når vi rehabiliterer, oppgraderer og bygger nytt.

Grønn Byggallianse og Statsbygg har utviklet en ny veileder for bestilling av ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg.

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. Veilederen er et verktøy for å gi bestillere oversikt og forståelse av prosessen for ombrukskartlegging, og av ombruksrapporten som sluttleveranse.

Les mer om hvordan du gjør det her.

Se webinar om hvordan du bestiller en god ombrukskartlegging, her.

KBN og Norsk klimastiftelse inviterte til et timelangt webinar om rehabilitering framfor riving som lokalt klimatiltak. Se opptak fra webinaret og last ned presentasjonene her.

 

Byggelig.no inneholder Bygg21s råd og løsninger tilpasset der du er i din plan- og byggeprosess. Rådene er for deg som er prosjektleder hos utbygger eller entreprenør, men er og relevante for deg som er prosjektleder hos rådgiver, arkitekt og underentreprenør. Byggelig.no erstatter ikke prosjektstyringsverktøyet ditt, men gir deg gode tips i tillegg!

Se mer om veilederen på byggelig.no. 

Tre standarder i serien NS 3457 for tverrfaglig merkesystem ble lansert på et frokostmøte 14. september. Klikk deg videre for å finne presentasjonene fra møtet.

Målet med standardene er å standardisere koding av komponenter og systemer, noe som kan gjøre det enklere for alle som er involvert i et byggverks livsløp å identifisere komponenter og systemer, og det kan bidra til å minske risikoen for misforståelser og feil.

Standardene for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Se opptak av webinar her:

 

Les mer om standarder for klassifikasjon av byggverk her.

Det har de siste årene vært en økning i offentlig bygg med fokus på bruk av tre som klimatiltak. I den forbindelse har NIBIO, Sweco og NORSUS blitt engasjert av Viken Fylkeskommune i oppdraget angående «Rådgivning for økt bruk av tre», og utarbeidelsen av denne treveilederen er en del av dette oppdraget.

Treveilederen er delt inn etter ulike målgrupper. Den første delen om klimamål gir en bakgrunn i arbeidet med kommunale planer. Kapitlet om «Eier» har som hensikt å veilede kommuner når det har rolle som byggherre for eksisterende eller nye bygg. «Rådgiver»-kapitlet går mer i detalj i prosessen for enkeltbygg, mens «Leverandør»-kapitlet gir en oppsummering av ulike krav til produktdokumentasjon for treprodukter. 

Les mer om treveilederen her.

Les også Trefokus sine veiledere for bruk av tre.

Se webinar om trekonstruksjoner i større bygg med følgende programposter:

 • Ulike typer trekonstruksjoner. Fagspesialist trekonstruksjoner Geir Glasø, Sweco
 • Boligblokker og leilighetsbygg i tre. Regionsdirektør Eiendomsutvikling Øst Knut Moe, Boligpartner
 • Trebaserte elementer. Salgs- og markedssjef Kjetil Hustad, RVT.

Les om levetid for tre i utendørs  trekonstruksjoner på NIBIO sine nettsider.

Tre som klimaskall – overflatebehandling og modifisering

Ved bruk av tre som fasademateriale vil type trevirke, teknisk utforming og behandling ha stor betydning for levetiden til trefasaden. I webinaret under er konstruktiv trebeskyttelse, overflatebehandling og ulike modifiseringer sentrale temaer.

 • Umalte trefasader – materialvalg, detaljering, estetikk og vedlikehold. Avdelingsleder/forskningssjef Lone Ross, NIBIO
 • Overflatebehandlinger og vedlikehold av store trefasader. MSc. Exterior Products Sigve Fjelde, Jotun
 • Modifisert tre til trefasader. Forsker Andreas Treu, NIBIO
 • SiOO:X – New technology with improved features and environmentally friendly wood protection. Chemistry and properties – Referansebygg. Prof. Callum Hill, CEO JCH Industrial Ecology Ltd’s og Odd Einar Reseland, DL Sioo Wood Protection Norge
 • Glimt fra forskningen – kan sitronsyre og sorbitol være det som i fremtiden gjør trevirke holdbart? CIOLForsker Erik Larnøy, NIBIO

Se opptak av webinaret fra 22.09.2021 – Tre som klimaskall her:

Holdbarhet og bruk av tre. Det finnes flere prinsipper for trebeskyttelse, slik som utnyttelse av trevirkets naturlige holdbarhet, konstruktiv trebeskyttelse, bruk av impregnerte trematerialer, bruk av modifiserte trematerialer og overflatebehandling. Last ned dokument fra NIBIO om holdbarhet og bruk av tre.

Hvordan øke levetiden på tre gjennom modifisering? Les om tremodifisering på NIBIO sine nettsider her.

Les om umalte trefasader på NIBIO sine nettsider. Her kan du også laste ned rapport om fargeendring i umalte trefasader

NIBIO skriver også om en økende interesse for tre og tre-baserte produkter i boliger og offentlige bygg. De fleste nye offentlige bygg i tre er konstruert i massivtre og har god motstand mot brann. Bygninger med trekledning er imidlertid mer utsatt for brann enn bygninger med stål og betong i fasaden. Dette skyldes at trefasaden er utsatt for vær og vind, noe som kan vaske ut eventuelle brannbeskyttelsesmidler. Dagens trend med stadig flere høye trehus krever mer forskning for utvikling av vedlikeholdsfrie og brannsikre trefasader.

Les mer om brannbeskyttelse her.

Jotun viser her hvordan utendørs sprøytemaling fungerer. 

Hvilke konsekvenser får EUs taksonomi for eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere, byggherrer og boligutviklere? 

Se webinarer fra Grønn Byggallianse fra 31. august 2021.

Leverandørkonferanse – bruk av fornybar og resirkulert plast i bygg og anlegg from Miljøstiftelsen ZERO on Vimeo.

Forum for fossilfri plast hadde et webinar 11. oktober 2021. På programmet sto krav til sporbarhet og resirkulert råstoff – hvilke krav skal vi stille til resirkulerte produkter?

Les mer om dette her og se opptak av webinaret.

Ser du et potensial i å gjøre avfall om til en ressurs? Er du interessert i gjenbruk og ombruk av materialer heller enn å definere det som avfall? 

Sjekk ut nettsidene til Resirkel her.

Eller se webinar fra Asplan Viak om flerfunksjonelle blågrønne tak og ombruk av materialer:

Grønn Materialguide 3.1 hjelper arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i en tidlig fase.

Prosjekterende kan bruke guiden som bistand til å definere funksjons- og dokumentasjonskrav, for å sikre valg av produkter med lav miljøpåvirkning.

Les mer om grønn materialguide her.

PEFC-sertifisering er et effektivt verktøy for å sikre tre fra bærekraftig skog. Dette gir deg som sluttkunde i markedet mange muligheter.

Er du merkeeier, detaljist, byggherre, rådgiver eller entreprenør? Da har du som sluttkunde i markedet en avgjørende rolle for å sikre at tre kommer fra bærekraftig skog.

PEFC er frivillig markedsbasert system. Etterspørselen fra deg som sluttkunde vil derfor være svært viktig impuls og signal til leverandører og skogeiere om bærekraftig forvaltning av skogen. Du kan forsterke dette ved å bruke PEFC merket ut mot forbrukerne.

Les mer om PEFC her.

Les mer om CE- og PEFC-sertifisering på Treteknisk sine nettsider.

Se webinar om klima og miljøkrav, med tema som EPD og LCA fra 16.06.2021.

 • Hva er en EPD, og hvorfor skal en ha det? Info om EPD fra byggenæringens synspunkt. Håkon Hauan, Daglig leder, EPD Norge.
 • Miljødokumentasjonskrav og EPD-prosess. Lars Gunnar Furelid Tellnes, Forsker, Norsus.
 • Programvare for EPD-generator. Ole Magnus Kålås Iversen, Chief technology officer / LCA ekspert, LCA.no.
 • Bruk av EPD i klimagassberegninger av bygg. Kristine Nore, Faggruppeleder Fremtidens Byggeløsninger, Norwegian Wood Cluster.

Klikk på bildet under for å se opptak av webinaret og logg inn med passcode: h?i7*kC#

Miljødeklarasjoner (EPDer) blir mer og mer vanlig som et minstekrav ved leveranse av byggevarer. Statsbygg krever normalt dokumentasjon av de mest brukte materialene i sine prosjekter. I den siste byggemeldingen varslet også regjeringen å vurdere om EPD skal bli et krav i neste revisjon av teknisk forskrift.

 

Les mer om EPD her.

Livsløpsvurderinger (LCA) er en metode for å helhetlig beregne miljøpåvirkningen til et produkt over livsløpet.

Metoden brukes for eksempel til å velge materialer til bygg som skal ha lave klimagassutslipp, og baseres da gjerne på LCA av produkter som er dokumentert med en miljødeklarasjon (EPD).

Miljøsertifisering av bygg har de senere årene blitt vanligere. Bakgrunnen for dette er et økt miljøfokus i byggenæringen, og at sertifisering er en hensiktsmessig måte å få miljøkvaliteter inn i byggene fra planfasen til bygging og drift. I Norge er BREEAM-NOR det mest brukte miljøsertifiserings-verktøyet.

Les mer om BREEAM-NOR her.

Flere finansieringskilder setter krav til miljøprofil. Noen har særordninger som gir grønne prosjekter spesielt gode vilkår. Se for eksempel Sparebank 1 Hallingdal Valdres sitt innslag under Det Norske Byggemøtet 2019, om grønne lån:

 

Digitalisering og bruk av digitale verktøy er veien til en mer bærekraftig byggebransje. Statsbygg har sin klare oppfordring til byggebransjen om å digitalisere informasjonen som idag kun finnes i PDF-format.

Les også om hvordan Statsbygg samarbeidet med Mest Bygg AS i prosjektet Gol trafikkstasjon, et prosjekt som blant annet fikk Bygg 21s pris for beste praksis i 2019.

Les mer her.

Standard Norge viser her kort på hvilken måte BIM er et effektivt verktøy for byggenæringen. 

 

Integrering av andres data. Har du muligheten til å implementere et API i din bedrift sitt system kan du feks hente eksterne data fra byggelig.no inn i ditt prosjektstyringsverktøy?

Les mer om API fra byggelig.no her.

Hvilken retning går bygg-, anleggs,- og eiendomssektoren?

Last ned digitalt veikart for bygg-, anleggs- og eiendomssektoren for økt bærekraft og verdiskaping her.

Se også Digitalt veikart 2.0 fra Byggenæringens Landsforening (BNL) her. 

Prosjektet Systemsmart energibruk ser på hvilke løsninger som alt finnes for å sikre nok energi og effekt til å gjennomføre det grønne skiftet, samt hvilke barrierer som hindrer at løsningene tas i bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører med forskjellige roller i denne omstillingen. Du kan følge prosjektet på nettsiden, systemsmart.no.

Økende bevissthet rundt miljøvennlige løsninger gjør at byggherrer og boligutviklere ser på mulighetene for å bruke konstruktivt tre også i høye bygg. For leilighetsbygg over fire etasjer er det en del krav som skal oppfylles når det gjelder branntekniske forhold. I tillegg er det strenge krav til forhold omkring lyd og akustikk. Potensiale for å redusere klimagassutslippene i byggenæringen er stor. Årlig settes det i gang rundt 3.500 nye leilighetsprosjekter over 4 etasjer til en verdi på ca. 10,8 milliarder. For å dele kunnskap og erfaringer inviterer BYGG i TRE mfl til webinar med spesielt fokus på lyd og brann i høye leilighetsbygg

 

Kartlegging av kompetansebehov

kompetansekartlegging

En undersøkelse gjennomført av Hallingdal Næringshage i januar 2021 viste at mindre enn 1 av 3 bedrifter i byggebransjen hadde gjennomført kompetansekartlegging i sin bedrift i nyere tid. Bare halvparten av bedriften svarte at de jobbet aktivt med kompetanseplanlegging.  

Nå er det under utvikling et verktøy for å kartlegge bedriftens digitale kompetanse. Har din bedrift nødvendig kompetanse for å møte dagens og fremtidens krav og forventninger? Sett av 15 minutter til å gjennomføre kartleggingen og få råd og tips om hvordan du kan øke kompetansen på relevante områder. Velg kartlegging spesielt utviklet for bygg og anlegg

Les mer og ta kompetansekartleggingen her.

logo norsk gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Har du tenkt over at konsekvensene for din virksomhet kan bli alvorlige om du har valgt en avfallsleverandør som ikke følger gjeldende lover, regler og har tilstrekkelig fokus på compliance og miljø. Har du tilstrekkelig kontroll på dette?

Loopfront

En ny teknologiplattform og kartleggingsverktøy utviklet av fagspesialister, gjør det mulig å etablere en oversikt over materialer i løpet av noen dager – i stedet for måneder. Med ombruk, resirkulering og salg, får brukte byggematerialer og inventar nytt liv og økt verdi. Vår digitale plattform er designet for å bidra i alle ledd i verdikjeden og forvandle avfall til ressurser.

 

Skjekk ut: https://www.loopfront.com/no/produkt

Avtrykkskalkulator for bygg

Forprosjektet Grønn Vekst Hallingdal har utarbeida en kalkulator som viser hvordan ulike materialvalg endrer klimaavtrykket ved bygging av en fritidsbolig. Her kan du ved å velg ulike alternativ på en enkel måte se hvordan valgene dine endrer klimaavtrykket. Ta i bruk avtrykkskalkulatoren her.

Arkitektur og innovasjon 

Arkitekturen legger de fysiske rammene for hvordan vi lever. DOGAs hovedmål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling. Les mer på DOGA sin nettside.

Støtte til kompetanseheving

Har bedriften fått et økt eller nytt kompetansebehov som følge av pandemien? Da kan bedriften søke om støtte på inntil 700.000 kroner til bedriftsintern opplæring fra Viken fylkeskommune. Les mer her.

Skattefunn

Utvikler du produkter, løsninger, tjenester eller produksjonsprosesser som er nye for din bransje? Da kan det hende du kvalifiserer til Skattefunn. Les mer her.

Katapult

Har du behov for å løse et avgrenset, teknisk problem? Da kan du gjennom Hallingdal Næringshage søke om et katapultprosjekt som kan støttes med inntil 250.000 kroner. Les mer her.

Rekruttering

Har du behov for å jobbe med rekruttering? Registrer bedriften din på jobbihallingdal.no, Hallingdals rekrutteringsplattform, og gjør det lettere for arbeidskraften å finne deg. Her kan du også helt kostnadsfritt synliggjøre ledige stillinger i din bedrift. Les mer her.

Miljøfyrtårn

Ønsker du å jobbe konkret og målrettet med forbedringer for å redusere kostnader og redusere fotavtrykket i bedriften? Les mer her.

Arbeidstilsynet, YS og IA, har laget et e-læringsprogram for arbeidsmiljø. Se webinar om tilbudet her:

Få tilgang til Arbeidstilsynets e-kurs ved å opprette bruker her.

*Menon Economics sin analyse av verdiskapingen i Hallingdal fra 2019 viser verdiskaping fordelt på bransje fra perioden 2012-2017. (se tabell).

Meld på på her for å bli oppdatert på tema bygg og anlegg

🤞 Få nyheter for bygg og anlegg

Vi spammer aldri! Les mer i vår personvernerklæring

Rull til toppen