Rooftop AS

ROOFTOP AS står for hele prosessen med kostnadseffektiv omdanning av byenes tak og fasader til bærekraftige ressursområder for overvannshåndtering, positive miljøeffekter og attraktive oppholdssteder.

Bærekraftige grønne miljøer er essensielt for så vel den enkelte som samfunnets helse. Vår satsing bygger på ideen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse de menneskeskapte utfordringene vi står overfor. Naturen må prege byen, og vi må se til naturen for hvordan overvannet skal behandles. Ekstremnedbøren må fanges opp, avrenning må fordrøyes og ledes i flere mindre vannveier – og helst med formål å kunne anvendes til nyttige formål, for eksempel som vann for plantevekster: Flere grønne soner, korte avstander mellom sonene, sikrer biomangfold, fanger svevestøv, tar opp CO2, holder på vann, isolerer, og skaper gode rom for mennesker å bo i.

Les om andre medlemsbedrifter

Ja, jeg vil vite mer om medlemsskap i Næringshagen

Skroll til toppen