Behov for kapitalsøk?

Har du en god idé, men mangler pengene?
Vi hjelper deg med å finne de mulighetene som er tilgjengelig og øke aktiviteten innenfor det å skaffe midler til private og offentlige organisasjoner.
Initiativ overfor aktuelle målbedrifter skal medføre at de skal være potensielle mottakere av innovasjonsstøtte fra næringshageprogrammet, skattefunn og andre mulige støtteordninger.

Noen mulige finansieringskilder

De kommunale næringsfondene i kommunen Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, kan i varierende grad støtte opp om større og mindre utviklingsprosjekt for lokalt næringsliv. Det foreligger ulike retningslinjer og søknadsfrister for de ulike kommunene.

I forbindelse med korona ble det mulig å søke på ekstraordinære midler.

Innovasjon Norge (IN) kan støtte innovasjon og utvikling i enkeltbedrifter på visse vilkår. IN har et mål om at verdier skapes over hele landet. Derfor er det også egne ordninger for selskaper i distriktene. For distriktsvirkemidlene legges det særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.IN kan normalt støtte med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, men egeninnsats regnes ikke som del av av egenandel. IN kan også tilby risikolån der ordinære banklån ikke strekker til.

I forbindelse med korona har IN både økt støttegraden og åpnet for mulighet til å telle egeninnsats som egenandel.

Viken fylkeskommune kan støtte bedrifter i samarbeid, som sammen bidrar til at fylkeskommunen når sine mål for regional utvikling i distriktene. Fylkeskommunen kan støtte med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, der egeninnsats kan inngå som del av egenandelen.

I forbindelse med korona har Viken utlyst ordninger som finansierer kompetanseløft i små og større bedrifter.

Kimen Til Vekst (KTV) er en stiftelse som kan investere i og yte støtte til bedrifter i vekst og ekspansjon. Det er Sparebank 1 Hallingdal Valdres som står bak. Ordningen er myntet på bedrifter som eksporterer produkter og tjenester ut av regionen. I region “Buskerud” har satsingsområdene vært helse og velferdsteknologi, reiseliv, teknologi og miljø- og energi. KTV går inn på eiersiden, men har ikke mål om langsiktig eierskap.

I forbindelse med korona etablerte KTV en ekstraordinær ordning med direktestøtte til bedrifter. 

Forregion er en ordning som støtter forskningsbasert innovasjon i regionene. Ordningen skal bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet, med utgangspunkt i regionens unike muligheter og utfordringer.

Regionalt forskningsfond Viken (RFF Viken) er ett av 11 regionale forskningsfond – ett for hver fylkeskommune. Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Her er oversikten over utlysninger.

Skattefunn er i motsetning til de andre finansieringskildene ingen søknadsordning, men derimot en rettighet for bedrifter som driver innovativ utvikling. Ordningen administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten. Fra og med 2020 kan små og mellomstore bedrifter få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Dersom bedriften ikke betaler skatt kan støttebeløpet utbetales.

Forskningsrådet har flere ordninger for både offentlig og privat sektor, der alle innebærer koblinger med akademia eller forskningsmiljøer.

Skroll til toppen