Finansiering - Hallingdal Næringshage AS

Behov for finansiering?

Har du en god idé men mangler pengene? Det kan finnes flere måter å finansiere nyvinninger på. Mange bedrifter støtter seg på kommunale næringsfond, men det finnes også muligheter utenfor kommunegrensene. 

Hallingdal Næringshage har selv begrensede midler å støtte utviklingstiltak med, men vi kan hjelpe deg med å skaffe eksterne midler. Det er prosjektets art som avgjør hvilke muligheter som er tilgjengelige. 

Vil du søke om ekstern finansiering?

Løpende søknadsfrist

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) kan støtte innovasjon og utvikling i enkeltbedrifter på visse vilkår. IN har et mål om at verdier skapes over hele landet. Derfor er det også egne ordninger for selskaper i distriktene. For distriktsvirkemidlene legges det særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.
Les mer om ordningen her.

Søknadsfrist 22.4

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune kan støtte bedrifter i samarbeid, som bidrar til regional utvikling. Frem til 2021 gjelder fremdeles ordninger som går på oppfølging av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud, og tilskudd til utvikling av innovasjonsmiljøer i Buskerud,

Ler mer om ordningene her.

Garantifrist: 1.9

Skattefunn

Skattefunn er ikke en søknadsordning, men en rettighet med økonomiske fordeler for særlig innovative virksomheter. Din bedrift kan få finansiering dersom bedriften skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser, når dette skal utvikles som et avgrenset og målrettet prosjekt, der prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, og bedriften har nytte av resultatet.

Les mer om ordningen her.

Noen finansieringskilder

De kommunale næringsfondene i kommunen Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, kan i varierende grad støtte opp om større og mindre utviklingsprosjekt for lokalt næringsliv. Det foreligger ulike retningslinjer og søknadsfrister for de ulike kommunene. 

Innovasjon Norge (IN) kan støtte innovasjon og utvikling i enkeltbedrifter på visse vilkår. IN har et mål om at verdier skapes over hele landet. Derfor er det også egne ordninger for selskaper i distriktene. For distriktsvirkemidlene legges det særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet. IN kan støtte med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, men egeninnsats regnes ikke som del av av egenandel. IN kan også tilby risikolån der ordinære banklån ikke strekker til.

Viken fylkeskommune kan støtte bedrifter i samarbeid, som sammen bidrar til at fylkeskommunen når sine mål for regional utvikling i distriktene. Fylkeskommunen kan støtte med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader, der egeninnsats kan inngå som del av egenandelen.

Kimen Til Vekst (KTV) er en stiftelse som kan investere i og yte støtte til bedrifter i vekst og ekspansjon. Det er Sparebank 1 Hallingdal Valdres som står bak. Ordningen er myntet på bedrifter som eksporterer produkter og tjenester ut av regionen. I region “Buskerud” har satsingsområdene vært helse og velferdsteknologi, reiseliv, teknologi og miljø- og energi. KTV går inn på eiersiden, men har ikke mål om langsiktig eierskap.

Forregion er en ordning som støtter forskningsbasert innovasjon i regionene. Ordningen skal bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet, med utgangspunkt i regionens unike muligheter og utfordringer.

Skattefunn er i motsetning til de andre finansieringskildene ingen søknadsordning, men derimot en rettighet for bedrifter som driver innovativ utvikling. Ordningen administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten. Fra og med 2020 kan små og mellomstore bedrifter få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 

Forskningsrådet har flere ordninger for både offentlig og privat sektor, der alle innebærer koblinger med akademia eller forskningsmiljøer.

Rull til toppen