Logo Innovasjon Norge

Støtte til omstilling i reiselivet

Reiselivsnæringen er hardt ramma av koronapandemien. Regjeringen stiller 300 millioner kroner til disposisjon til omstilling i reiselivet.

Pandemien har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriften. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene, som ofte er tett knyttet opp mot reiselivsvirksomhet.

Dette er bakgrunnen for at Regjeringen har stilt til disposisjon nye 300 millioner kroner til reiselivsnæringen for å gjennomføre prosjekter som skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringen. Midlene skal også bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivsnæringen til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.

Det er ikke krav til innovasjonshøyde (nyhetsverdi) i prosjektet.

Nytt i denne utlysningen er at kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, samt impresariovirksomhet (formidlere) kan søke, samt at foretak som ikke hadde omsetning i 2019 kan bruke januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.

Det er Innovasjon Norge som forvalter ordningen. NB. Søknadsfristen er utsatt til 08.01.2021. Behandling av søknaden er forventet startet opp i midten av januar 2021.

Les også om kompesasjonsordning for reiselivet.

Hvem kan søke?

Små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer. Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen følgende næringskoder:

 • Overnatting (NACE 55)
 • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
 • Formidling (NACE 79)
 • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
 • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
 • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)

Krav til søker

Det kan gis tilskudd til omstillingsprosjekter når følgende vilkår er oppfylt:

 • Foretaket må ha hovedvirksomheten i Norge og være registrert i Enhetsregisteret
 • Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Nyetablerte foretak i en kommersialiseringsfase som kan dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall oktober og november gis mulighet til å søke. Omsetningsfallet måles mot gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020.

Hva kan det søkes om?

Tilskuddsordningen skal gi likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte.

Følgende prosjektområder kan støttes:

 1. Omstilling av og endring av driftskonsept og forretningsmodell, opplæring og kompetanseutvikling, miljøsertifisering, profesjonalisering og kvalitetsheving som f.eks. kvalitetssystemet Varde.
 2. Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av anlegg og utstyr, innkjøp av nødvendig utstyr og materiell, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler mv.
 3. Tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper, tilpasning av kommunikasjon til nye kundegrupper, endring av distribusjonskanaler mv.

I prosjekter som omhandler omstilling til andre næringer er det mulig å søke forprosjektsmidler for å avklare forretningside, herunder markedspotensial og konkurransesituasjon.

Tilskuddet er rettet mot eksisterende reiselivsbedrifter og kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.

Les også om Konkurransekraft og vekst, og meld deg på programmet.

Følgende aktiviteter kan ikke inngå i støttegrunnlaget

Markedsførings- og salgsaktiviteter kan ikke støttes. Merk at materielle og immaterielle aktiva kun kan utgjøre 20 prosent av prosjektet. Allerede påløpte kostnader kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget.

Hvor mye tilskudd kan jeg motta?

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag oppad begrenset til fem millioner kroner per bedrift/konsern. For store bedrifter er dette avgrenset til 70 prosent.

Dette er et utdrag av kriteriene på Innovasjon Norge sin side. Les den fullstendige oversikten her.

Skroll til toppen