Gardnos Meteorittpark

Prosjektmidler til Gardnos Meteorittpark

Gardnos Meteorittkrater er en unik mulighet til å kombinere kunnskap om verdensrommet og meteoritter, med en fin turopplevelse. Nå har parken fått prosjektmidler for å videreutvikle attraksjonen, blant annet for å se om det er mulig å gjøre kunnskapsformidlingen og opplevelsen enda bedre.

Viken fylkeskommune har innvilget en søknad om 100.000 kroner til et forstudie. I søknaden står det blant annet:

For 546 millioner år siden traff en meteoritt jorden med en hastighet på 72000 km/t. Det dannet seg et krater med en diameter på 5 km. Slike hendelser regner man med inntreffer på jorden ca hvert 50.000 år. På verdensbasis er det funnet ca 190 nedslagsfelt av en viss størrelse. På norsk fastland finnes to. Gardnos er det største og mest tilgjengelige. Det gjør at både norske og utenlandske interesserte oppsøker krateret, blant annet i forskningsøyemed. Dette gir en unik mulighet til å formidle historier om både jordens utvikling og himmellegemene.

Målet med forstudien er å avklare hvilke muligheter og begrensninger som finnes for utvikling av Gardnos Meteorittpark. Vi ønsker å undersøke mulige alternativer for videreutvikling og innovasjon. Dette kan gi ett eller flere prosjekter som vi kan jobbe videre med. Kan parken f.eks både utvikles som reiselivsprodukt, kunnskapspark/læringsarena, og være interessant for forskningsmiljøer? Forstudien bør omhandle markedsbehov, ressurstilgang, og kompetanse.

Delmål:
1. Avklare eierforhold, organisering og en sunn driftsmodell.
2. Avklare om ny teknologi kan bidra til å øke læringsutbyttet og opplevelsen av meteorittparken.
3. Avklare mulige FoU-prosjekt for presentasjon av fagstoff med anvendelse av ny teknologi for reiseliv/turisme og opplæring/kunnskapsformidling.
4. Utvikle en enkel pilot i samarbeid med teknologipartner der ny AR-teknologi (Augmented Reality) anvendes i formidlingen.

Se film om Gardnos Meteorittpark her:

Det er Nesbyen kommune som står som eier av forstudien. Det er Solveig Hjallen i Nesbyen Turist- og Næringsservice (NTN) som er tiltenkt prosjektlederrollen. NTN drifter parken til daglig. NTN er også målbedrift i Hallingdal Næringshage, som har bistått med søknadsprosessen.

Gardnos Meteorittpark er åpen i sommer. Les mer på nettsiden her.

Skroll til toppen