Støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Utvikler dere et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på? Forskningsrådet kan støtte inntil 70% av prosjektkostnadene

Hensikten med støtten fra Forskningsrådet er å stimulere flere bedrifter til merinvesteringer i FoU (Forskning og utvikling) som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning. Temaene under viser hvilke områder og satsinger som er prioritert. Det er satt av 1,3 milliarder kroner i ordningen, og det er løpende søknadsbehandling. Midlene er fordelt på ulike temaområder, som skissert nedenfor.

Virksomheter med lite eller ingen FoU-erfaring fra før oppfordres til å benytte ordning fra RFF Viken, med neste søknadsfrist september 2021.

 • Bedrifter registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke.
 • Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Prosjektansvarlig må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter (produserer produkter eller tjenester) og som er registrert i det norske foretaksregisteret.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

Det er mulig å få hjelp til å finne FoU-partner. Ta kontakt med oss her.

Les øvrige krav her.

Typiske kjennetegn ved et innovasjonsprosjekt

 • Prosjektet tar utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos én eller flere av bedriftene som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Også vesentlige forbedringer, eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene, kan være et resultat.
 • Prosjektet kan vise til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor én eller flere sentrale bærekraftsutfordringer. Eksempler på dette er utslippsreduksjon, klimatilpasning, ressurseffektivitet, velfungerende økosystemer eller sosiale/samfunnsmessige forhold. Forskningsrådet forutsetter positive effekter fra prosjektet uten at det oppstår skadevirkninger på andre områder.
 • Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.
 • Bedriftene som samarbeider i prosjektet, har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket (se “Artikkel 25: Viktige definisjoner” på statsstøttesiden vår).
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere har tilgang til den FoU-kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Prosjektet har et omfang og en risikoprofil som tilsier at bedriftene i prosjektet ikke vil kunne gjennomføre prosjektet uten midler fra Forskningsrådet. Det vil si at støtten må være utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Støtten kan også være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.
 • Prosjektet har klare mål og en konkret plan for gjennomføring og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling.

Omfang av støtte

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter, og i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos samarbeidspartnerne i prosjektet. Støttegraden vil kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se “Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter” i lenken), og tabellen under.

Type bedrift/type aktivitet Industriell forskning Eksperimentell utvikling
Små bedrifter 70 % 45 %
Mellomstore bedrifter 60 % 35 %
Store bedrifter 50 % 25 %

Les mer og finn søknadsskjema her.

Skroll til toppen