– Situasjonen er alvorlig for reiselivet

En spørreundersøkelse blant næringsdrivende i Hallingdal viser at mange innen reiselivet frykter konkurs. Undersøkelsen ble gjennomført før vedtaket om å stenge ned 51 kommuner i Viken.

 

Undersøkelsen er den største i sitt slag som er gjennomført blant næringsdrivende i Hallingdal under koronapandemien. 176 bedriftsledere har svart på hvordan korona har påvirket deres virksomhet. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 10, og var avsluttet før vedtaket om nedstenging i Viken 15. mars. Denne artikkelen trekker frem noen av hovedfunnene.

Det generelle bildet viser at for omtrent halvparten av bedriftene går livet enten omtrent som før, eller til og med bedre enn før koronapandemien. For den andre halvparten (46%) går det imidlertid dårligere. Det er særlig to bransjer som peker seg ut, og disse drar i hver sin retning (omtalt lenger ned).

Usikkert for mange

Bedriftslederne som har svart representerer til sammen vel 1500 sysselsatte (i fast arbeid). Under normale omstendigheter ville bedriftene i tillegg hatt ca 350 sesongarbeidere ansatt. Denne vinteren er tallet mer enn halvert, til ca 125. Bedriftene som har fått det vanskeligere under korona representerer til sammen 500 sysselsatte. Bedriftene som opplyste at de hadde likviditetsproblemer eller fryktet konkurs allerede før nedstendingen representerer til sammen mellom 100-125 sysselsatte, fordelt på i underkant av 30 virksomheter.

Vekst i enkelte næringer

Bygg og anlegg peker seg ut som en bransje i vekst. Hele 40% av bygg- og anleggsvirksomhetene har betydelig omsetningsvekst. 1 av 3 har til og med planer om oppbemanning.

Omtrent halvparten av de spurte innen handelsnæringen kan også vise til økning, men her er bildet mer nyansert. 1 av 5 handelsbedrifter opplever nå å ha det vanskeligere enn før korona. Det er likevel bare 1 av 10 i handelsnæringen som frykter for konkurs.

Dramatisk for reiselivet

Undersøkelsen viser ikke overraskende at utfordringene er langt større for bedrifter innen reiseliv, som typisk tilbyr servering og overnatting. 7 av 10 serveringsbedrifter går dårligere enn før korona. Enda verre er det for overnattingsbedriftene. Her oppgir hele 9 av 10 at de er dårligere stilt. Hver tredje serverings- og overnattingsbedrift oppgir å ha problem med likviditet og frykter konkurs. 3 av 10 bedrifter, der de fleste er tilknyttet reiselivet, har allerede nedbemannet, eller planlegger nedbemanning, som følge av korona.

Hol og Hemsedal hardt rammet

Det finnes noen kommunevise forskjeller. Andelen av bedrifter som svarer at korona har gjort det vanskeligere er høyere i kommunene Hol og Hemsedal enn i de andre kommunene. I Hol oppgir hele 6 av 10 av respondentene at bedriften går dårligere (62%). I Hemsedal er tallet 51% mot et snitt på 46%. I Nesbyen er det til sammenligning kun 35% som oppgir å ha fått det vanskeligere. De fleste har det altså som før, eller til og med noe bedre.

Kraftig vekst og sterk tilbakegang

25 av de 176 som har svart (14%) oppgir vekst på 30% eller mer. 16 av disse også har en vekst på 50% eller mer. Et flertall av disse er relativt nyetablerte.

I vår undersøkelser er det ca 20% som oppgir omsetningssvikt på mellom 10-30%. Bedrifter som har hatt omsetningssvikt under 30% kvalifiserer ikke til kompensasjonsordningene. 3 av 10 bedrifter opplyser at de har hatt mer enn 30% omsetningssvikt.

Undersøkelsen er gjort blant medlemmer i destinasjonsselskapene og Hallingdal Næringshage, i samarbeid med destinasjonsselskapene. Det kom inn så få svar fra bedrifter fra Flå kommune at de er utelatt fra oversikten.

Skroll til toppen