logo miljøfyrtårn sertifisert

Er sertifisert som Miljøfyrtårn

Hallingdal Næringshage har sertifisert egen virksomhet som Miljøfyrtårn, og tilbyr hjelp for andre som vil sertifisere sin bedrift.

Hallingdal Næringshage vil være en pådriver for det grønne skiftet. FN’s bærekraftsmål kan virke overveldende på mange, men alt starter et sted. Dette er vår miljøpolicy:

Logo Hallingdal næringshagelogo miljøfyrtårn

Hallingdal Næringshage har som mål å være en attraktiv og trygg arbeidsplass, som sikrer en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke bærekraft som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • å minst tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

Hallingdal Næringshage planlegger kurs for bedrifter som vil bli miljøsertifisert høsten 2022. Er du interessert i miljøsertifisering av egen bedrift, kontakt oss her.

Hva innebærer det for Hallingdal Næringshage å bli Miljøfyrtårn?

Som Miljøfyrtårn vil Hallingdal Næringshage jobbe systematisk med å forbedre egne miljøprestasjoner, og redusere negative effekter av virksomheten. Miljøfyrtårn er et første skritt i retning av å bli bevisst bedriftens påvirkning på omgivelsene. Gjennom Miljøfyrtårn får vi en digital plattform som hjelper oss med å dokumentere hva vi gjør, som utfordrer oss til å sette ambisiøse mål, og som viser oss hvilken måloppnåelse vi får. Med Miljøfyrtårn har vi et synlig bevis på vårt miljøarbeid.

Vi tror Miljøfyrtårn gir både økt konkurransekraft og styrket merkevare. Vi tror Miljøfyrtårn er et godt redskap for å skape målbare resultater, også i form av reduserte kostnader og lavere sykefravær. Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel som vil være med å skjerpe oss, slik at vi også styrker vårt omdømme.

Vi er likevel helt klare på at det å bli sertifisert som Miljøfyrtårn bare betyr at vi er i gang med vårt miljøarbeid. Vi har sådd noen frø. Fruktene av såingen kommer senere.

Hvordan påvirker vår sertifisering andre?

Når Hallingdal Næringshage er sertifisert betyr det for eksempel at vi vil etterstrebe grønne arrangement, arrangement med en grønn og miljøvennlig profil. Vi blir utfordret på å sette krav til oss selv, men også til våre leverandører og deltakere.

I likhet med andre miljøsertifiserte virksomheter vil vi etterspørre et miljøledelsessystem hos de virksomheten vi skal gjøre våre innkjøp fra. I denne sammenheng er Miljøfyrtårn et av flere miljøledelsessystem. ISO-sertifisering er eksempel på et annet.

Hvorfor skal din bedrift la seg Miljøfyrtårn-sertifisere?

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme tiltak, som vil ha betydning for virksomhetens konkurransekraft. Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Systemet er standardisert, samtidig som det tilpasses den enkelte bransje. Det finnes spesifikke kriterier for ulike bransjer, som dermed gjør verktøyet målrettet og treffsikkert på det som er relevant for akkurat din virksomhet. Det er fleksibelt, med mulighet for å tilpasse fokus til områdene som har betydning for din virksomhet.

 1. Bli bærekraftig: Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid.
 2. Øk konkurransefortrinnet: Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kan kvalifisere til å delta i anbud.
 3. Styrk merkevaren: Som Miljøfyrtårn bygger du en merkevare som møter forbrukerens økende forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.
 4. Reduser kostnader: Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift, med sparte utgifter gjennom avfallsreduksjon, bedre ressursutnyttelse, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.
 5. Skap resultater: Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye mål for å forbedre bedriftens miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.
 6. Senk sykefraværet: Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til redusert sykefravær.
 7. Få kvalitetsstempel: Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Uavhengigheten bidrar til kvalitet.
 8. Bygg omdømme: Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du kan gå foran og vise at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.

Miljøfyrtårn hjelper deg å ivareta både lovmessige krav og etablere rutiner for å kunne gjøre miljømessige forbedringer. Det er bedriftens eget ambisjonsnivå som vil avgjøre hvor store eller raske forbedringer man oppnår, men gjennom Miljøfyrtårn blir ledelsen utfordret. Selv om det alltid vil kunne være kostnader forbundet med å innføre nye rutiner og systemer, gir Miljøfyrtårn også gode muligheter for ressurs- og kostnadsbesparelser.

I samarbeid med Kimen Til Vekst har vi satt opp kurs der flere bedrifter sammen kan bli Miljøfyrtårn. Gruppesertifisering er en effektiv måte å bli sertifisert på.

Er du interessert i miljøsertifisering av egen bedrift, kontakt oss her.

Skroll til toppen