Logo til Viken fylkeskommune

Større bedrifter kan få millionstøtte

Korona-berørte bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om inntil kr 2 millioner i tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

 

Det er Viken fylkeskommune som står bak ordningen, som er en justert videreføring av ordningen med søknadsfrist i juni i år, ettersom det var midler igjen. Ordningen ble gjenåpnet 1. oktober, denne gangen med løpende søknadsfrist.

Den ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt.

Bedriften må være påvirket av koronakrisen og de tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning nasjonalt og internasjonalt. For å møte denne nye situasjonen er det nødvendig at bedriften gjennomfører en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften.

Ordningen er altså nå innrettet for å støtte opp om større bedrifter, og det er rom for å søke om hele 2 millioner kroner, på visse vilkår. (Under er noen av dem gjengitt).

  • Søker må blant annet kunne vise til en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse.
  • Opplæringen det søkes støtte til skal komme i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke støtte til opplæring som er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.
  • Opplæringen skal skje i regi av en ekstern leverandør, fortrinnsvis en akkreditert utdanningsinstitusjon (signert samarbeidsavtale med ekstern kursholder).
  • Bedriften må stille med minimum 25% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag.
  • Det er et øvre tak på kr 75 000 i tilskudd pr ansatt som deltar i opplæringen.
  • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte.
  • Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger til FNs 17 bærekraftmål. Viken imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav. Det samme gjelder dokumentert integreringsarbeid i bedriften.

Dersom dette er av interesse kan du lese mer og se alle vilkårene på fylkeskommunens nettside.

Søknad må sendes via Regionalforvaltning.no.

Dersom det er spørsmål til ordningen eller til søknadsprosessen kan dere kontakte Hallingdal Næringshage her.

Skroll til toppen