Hvilke muligheter gjelder for hvem?

Nedstengingen i Viken er ventet å gi dramatiske konsekvenser for mange næringsdrivende i Hallingdal. I denne artikkelen forsøker vi å oppsummere noen muligheter.

 

Vedtaket om nedstengelse for 51 kommuner i Viken er omtalt her. Nedenfor ser du en kort oversikt over relevante ordninger som du kan være aktuelle for deg og din bedrift.

Kompensasjonsordning

Det er etablert en kompensasjonsordning som i hovedsak gjelder virksomheter som kan dokumentere et omsetningstap på mer enn 30%. Denne gjelder per nå for perioden september 2020 – til februar 2021. Les mer om kompensasjonsordningen her.

Bli med på webinar om kompensasjonsordningen 26.3 her.

Skatter og avgifter

Den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift er forlenget ut juni 2021. Dette ble fastsatt i forskrift 24. februar 2021. Den forenklede ordningen for betalingsutsettelse av skatter og avgifter ble innført i juni 2020. Ordningen ble først vedtatt å gjelde ut året 2020, men ble senere forlenget ut februar 2021, og deretter ut juni 2021.

Les mer om utsettelse av betaling av skatt og avgifter på Altinn.no.

Eller gå direkte til Skatteetaten.no

Arbeidstaker og arbeidsgiver

Nav sitt apparat er i hovedsak rettet inn mot permitteringer. Nav har oppdatert informasjon både til arbeidstakere og arbeidsgivere på sine sider.

Selvstendig næringsdrivende

Det er etablert en egen ordning for selvstendig næringsdrivende. Denne er lagt under NAV. Les mer om denne her.

Lønnsstøtte

Lønnsstøtteordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering. Ordningen gjelder fra 15.mars og vil gjelde ut juni måned. Ordningen åpner 3.mai. Les mer om ordningen her.

Søk støtte

Kommunene i Hallingdal har fått midler overført fra myndighetene for å støtte opp om virksomheter i vanskeligheter. Det er ulik behandling av denne fordelingen fra kommune til kommune. Meld inn behov til næringsutvikler i din kommune.

Kommuner har også ordinære næringsfond som kan støtte opp om tiltak som sikrer arbeidsplasser og bidrar til verdiskaping i kommunene. Også her er det ulik praksis og ulike søknadsfrister fra kommune til kommune.

Innovasjon Norge kan ikke støtte virksomheter i økonomiske vansker, men de har kunnet gi støtte til omstilling. Ordningene fra Innovasjon Norge som er videreført i 2021 kan du lese om her.

Viken fylkeskommune har ulike ordninger, og hovedregelen er støtte på inntil 50% av prosjektkostnadene. Les mer om ordningene her.

For bedrifter som har utviklingsplaner og prosjekter finnes en rekke ordninger. Noe vil dreie seg om kompetanseoverføring, testing, pilotering og finansiering av dette.

Ta gjerne kontakt med oss i næringshagen dersom det er spørsmål rundt dette.

Skroll til toppen