Møteplass for arbeidsplasser

Nina Solli, er regiondirektør i NHO Viken Oslo

2 av 3 nye arbeidsplasser må skapes i det private næringsliv, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

6. Februar kom en delegasjon fra NHO til Hallingdal, som et ledd i å komme i gang med valgkampen. De 30-40 fremmøtte politikerne og næringslivsfolkene som dukket opp på frokostmøtet på Dr. Holms var tilsynelatende alle enige i viktigheten av å jobbe for rammevilkår som styrker arbeidsplasser i distriktene.

«Hvordan skape flere private arbeidsplasser?». Spørsmålet var det NHO Viken Oslo som stilte. Det var de som hadde tatt initiativ til møtet, som blei gjennomført sammen med HallingExpo og Hallingdal Næringshage. Dagens agenda var å forsøke å besvare hovedspørsmålet gjennom to spørsmål: hva kan politikere gjøre for å legge til rette for flere arbeidsplasser, og hva kan næringslivet gjøre selv?

I løpet av en halvannen times tid kom det opp en lang liste over mulige svar eller tiltak (oppsummert under). Noen av tiltakene vil kunne bidra til rekruttering, andre til nyetablering eller næringsutvikling.

10 bud til politikere som ønsker vekst i privat næringsliv:

 • Du må sikre tilgjengelig næringsareal og tilrettelagt infrastruktur.
 • Sørg for å ha attraktive boliger/tomter og gode kommunale tjenester.
 • Øk innsats på integrering, blant annet gjennom å skape og støtte opp om møteplasser.
 • Utvid samarbeidet mellom kommune og næringsliv.
 • Utvid det regionale samarbeidet om næringsutvikling for å styrke Hallingdal som én bo- og arbeidsregion.
 • Samkjør og samarbeid mer om rekruttering i hele regionen.
 • Kjemp for stadig bedre utdannings- og skoletilbud, inkludert høyere utdanning og høyskole.
 • Øk fokus på lokale innkjøp og bruk av lokale leverandører for å støtte lokalt næringsliv.
 • Få kommunene til å tenke mer innovativt og nyskapende om tjenesteproduksjon og oppgaveløsning.
 • Støtt gründerne, særlig der det er snakk om nyetableringer som kommer i tilknytning til det bestående næringslivet (der det allerede finnes et sterkt og etablert miljø).
 • Etabler mentorordninger og tilrettelegg for et variert arbeidsmarked.

Politikere er gjerne opptatt av lokale arbeidsplasser, men er kommuneadministrasjonene like opptatt av å bruke muligheten til å gjøre innkjøp lokalt? Her finnes minst to veier til en mer næringsvennlig profil:

 • Alle større innkjøp må legges ut som anbud på Doffin, men kjøp opp til 1,3 millioner kroner er unntatt slike krav. Dermed finnes det en rekke innkjøp der man be om tilbud fra lokalt næringsliv.
 • Selv i de virkelig store anbudskonkurransene kan kommunene i større grad åpne for lokale bedrifter, ved at de legger mer vekt på å beskrive behovene de vil ha løst fremfor å liste opp spesifikke og ekskluderende krav. Ved å lete systematisk etter slike muligheter støtter man opp om næringslivet og lokale arbeidsplasser, som i neste omgang vil gi bedre skatteinngang og bedre kommuneøkonomi.

10 bud til et næringsliv som vil vokse:

 • Annonser ledige stillinger og synliggjør jobbmuligheter for potensielle tilflyttere.
 • Jobb systematisk med kompetanseheving for de ansatte.
 • Vær opptatt av hva som er riktig styrekompetanse for bedriften din akkurat nå.
 • Våg å ta tak i «gærne ideer» fordi knoppskyting og ideer som vokser ut av eksisterende bedrifter vil ha gode vekstvilkår (husk at Hakkespetten er et KJEMPEPROBLEM).
 • Utnytt distriktenes fortrinn med lavere kostnader (sammenlignet med pressområdene), fremsnakk smådriftsfordelene, og tenk at omvendt sentralisering (desentralisering) er mulig.
 • Samarbeid om å bygge «destinasjonen», fordi fellesskapet vinner på at erfaringer deles.
 • Finn lokale/regionale partnere og gjør innkjøpene lokalt.
 • Ta imot lærlinger og støtt opp under andre som tar imot lærlinger.
 • Inkluder folk med spesielle utfordringer og gi alle en sjanse, inkludert de med «hull i CV’en». (Arbeidsinkludering og prøveperioder).
 • Snakk opp faget ditt og bransjen din (og ikke snakk ned andres fag/bransje).

Enkelte bedrifter som ønsker utvikling søker kommunenes næringsfond om støtte, men dette er bare en av mange måter å bringe ekstern kapital inn i virksomheten på.

 • Undersøk derfor også mulighetene for andre eksterne midler til utvikling av virksomheten din, f.eks EU-midler eller SkatteFUNN.

NHO, HallingExpo og Hallingdal Næringshage vil ta innspillene med seg videre i sitt arbeid for å styrke og utvikle næringslivet i regionen.

Tematikken vil bli fulgt opp på «Vannhull Hallingdal», et møte som er satt til 8.mars. Møtet var I regi av NHO Viken Oslo, I samarbeid med HallingExpo og Hallingdal Næringshage.

Mer info: https://www.facebook.com/events/369747003814595/

30-40 personer både fra det politiske, og det administrative miljøet, og fra det private næringsliv og virkemiddelapparatet hadde funnet veien til Dr. Holms for å snakke om arbeidsplassutvikling.
Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, her flankert av Sissel Urke, fylkestingspolitiker i Buskerud fra Venstre og Stian Bogar, daglig leder i Hallingdal Næringshage AS.
Back to top