Samarbeidspartnere

Hallingdal Næringshage har en rekke samarbeidspartnere/medspillere. Vi jobber sammen med disse for å kunne gi bedriftene den kompetanse og kapital de har behov for.

SIVA SF er største eier i næringshagen, og det er fra SIVA næringshagene får sine midler som kan gis som rabaterte tjenester til målbedriftene. SIVA Eiendom kan gå inn som eier i enkelte eiendomsprosjekt.

Les mer

Innovasjon Norge har flere støtteordninger for iprosjekter i bedrifter. De viktigste ordningene er knyttet til oppstart av bedrift, Innovasjon og utvikling, Internasjonal satsing og Landbruk.

Les mer

Buskerud fylkeskommune støtter ikke enkeltbedrifter, men bedrifter i samarbeid. Det finnes en rekke ordninger med ulik spissing. Mange kan nyte godt av samarbeidsprosjekt, og næringshagen er en av flere som søker på slike midler, til beste for næringslivet.

Les mer

Regionrådet for Hallingdal er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i regionen. Vi samarbeider tett med regionrådet gjennom faste møter (Forum for næringssamarbeid) og på prosjekt, om saker som vedrører arbeidsliv og næringsutvikling.

Les mer

Hallingdal Etablerersenter er et gratis tilbud til de som vurderer å starte opp en virksomhet. Det er i dag kommunene som betaler for tjenesten. Vi samarbeider tett med etablerersenteret, og kan følge opp nyetablerte bedrifter som ønsker det.

Les mer

HallingExpo er en medlemsbasert næringslivsorganisasjon som blant annet har regien på en rekke næringsrettede arrangement, slik som Lederforum, Vannhull og Innovasjonsløft Hallingdal. Vi samarbeider tett om disse.

Les mer

Pan Innovasjon er en av over 30 inkubatorer i SIVA-systemet. Selskapet er lokalisert på Hønefoss, med faste dager i Hallingdal (Flå) gjennom et prøveprosjekt. Vårt samarbeid med PI innebærer tilgang på spisskompetanse og nettverk både for oss og næringsaktører.

Les mer

Det er 40 næringshager i Norge, som alle er del av et felles nettverk. Vi bruker dette nettverket aktivt i vårt arbeid med å løse næringslivets spesifikke og regionens generelle utfordringer. 

Les mer

Norsk Katapult er samlebetegnelsen på (per i dag) fem katapultsentre eller nasjonale testsentre som er tilgjengelige via næringshagene. Katapultene er også en del av SIVA-systemet, og bedrifter med spesifikke tekniske utfordinger som må løses kan få bistand her.

Les mer

Forskningsrådet administerer en rekke FoU-ordinger (Forskning og utvikling), inkludert blant annet SkatteFUNN-ordningen som kan bety inntil 20 prosent redusert skatt på prosjektkostnadene. Man kan få støtte til forskning og utvikling, men ikke drift og produksjon. 

Les mer

Kimen til vekst er en selvstendig stiftelse opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres med formål om å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres. Selskapet kan investere i bedrifter som skal vokse (i fasene venture og ekspansjon).

Les mer

Torpomoen utgjør et spennende utviklingsmiljø, og med sin sentrale plassering midt i Hallingdal er fasilitetene her gode å ha som møtested for ulike arrangement. Torpomoen Utvikling har vært en del av arrangørapparatet for næringsrettede tiltak i lang tid.

Les mer

Hallingdal karrieresenter er et offentlig tilbud som innebærer gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. Alle over 19 år i Hallingdal kan benytte seg av tilbudet.

Les mer

Ungt Entreprenørskap Buskerud (UEB) er eid av en stiftelse som Buskerud fylkeskommune kjøper tjenester fra. UEB arrangerer Innovasjonscamp og jobber for flere Elevbedrifter i grunnskolen og Ungdomsbedrifter i videregående skole.

Les mer

Vi samarbeider med både Gol Vidaregåande skule og Ål Vidaregåande skole om tema som går på skole og arbeidsliv. Våren 2019 var vi med å arrangere en Entreprenørskapsuke på Gol vgs, blant annet for å mobilisere til flere Ungdomsbedrifter på VGS-nivå.

Hallingdal næringshage samarbeidet tett med de seks kommunene i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol), især de som har næringsutviklere. 

Back to top