En kime til vekst

En bedrift går gjennom mange livsfaser og det finnes ulike virkemidler for ulike faser. Kimen Til Vekst er en stiftelse og et næringsfond, som springer ut av Sparebankstiftelsen som eier Sparebank 1 Hallingdal Valdres. 

www.kimentilvekst.no kan du lese mer om ordningen. Her står blant annet at man gjennom ordningen vil støtte nyskaping og innovasjon. Grensen mellom hva som er næringsutvikling og andre allmennyttige formål kan være flytende.

Stiftelsen forvalter et venturefond for allmennyttig formål. Målet er at midlene skal bidrar til varig verdiskaping i Hallingdal og Valdres (sparebankens nedslagsfelt).

Det er gitt noen kriterier for at Kimen Til Vekst vil involvere seg. Dette står på www.kimentilvekst.no:

Generelt

 • Investeringen må være knyttet til et aksjeselskap som er lokalisert i Hallingdal eller Valdres. Alternativt kan verdiskapingen i form av produksjon, arbeidsplasser og lignende skje i Hallingdal eller Valdres.
 • KTV investerer kun i aksjer og eierandelen skal ligge mellom 10-35%.
 • Den første investeringen er normalt mellom 0,5 og 1,5 MNOK. Stiftelsen tar høyde for å investere flere ganger i samme selskap. Stiftelsens maksimale investering i hvert selskap er 4 MNOK.
 • Stiftelsen utøver et aktivt eierskap gjennom styredeltakelse og aksjonæravtale. Søker samarbeid med ledelse og øvrige aksjonærer.
 • Kimen Til Vekst kan samarbeide med flere investorer.
 • KTV investerer i tidlig fase (ikke såkorn- og oppstartfasen) eller i vekstfasen.

Selskapets forretningsmodell

 • Selskapet har en forretningside med vekstpotensial i et attraktivt markedssegment.
 • Forretningsmodellen er skalerbar slik at selskapet kan ta en markedsposisjon også når markedet vokser.
 • Selskapets har en forretningsmodell som skaper lønnsomhet og gir fortrinn i sine markeder. Selskapet har evne til å bygge barrierer både i forhold til eksisterende og fremtidig konkurranse.

Gründere / ledere

 • Gründer tar personlig økonomisk risiko i investeringen.
 • Må ha et sterkt personlig ønske om å lykkes.
 • Setter tæring etter næring. Holder kostnader nede. Har forståelse for topplinjeutvikling og god kostnadskontroll i selskapet.
 • Har et konkurransefortrinn på kompetanse og dybdekunnskap om markedet de skal betjene.
 • Tiltrekker seg dyktige ressurser for videre vekst.
 • Før investeringen vil det gjennomføres en juridisk og økonomisk gjennomgang av selskapet.

Ta gjerne kontakt med Hallingdal næringshage. Vi kan bidra til å kartlegge behov og undersøke mulighetene sine.

Back to top